Some'things voor aandacht en advies
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Some'things en de webshop op internet van Some'things VOF., gevestigd te Deventer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr. 08146020

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Some'things VOF mode accessoires., gevestigd te Deventer op het adres Grote Poot 16; (Hoek Grote Poot/ Assenstraat)
Klant: elke contractspartij met wie Some'things VOF mode accessoires via internet een overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
3. Dienst(en): de ingevolge de tussen Some'things VOF mode accessoires en de klant gesloten overeenkomst door Some'things VOF mode accessoires te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
4. Aanbod: elk door Some'things VOF mode accessoires aan de klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een overeenkomst;
5. Overeenkomst: elke tussen Some'things VOF mode accessoires en een klant gemaakte afspraak via elektronische en/of digitale weg (e-mail) op grond waarvan Some'things VOF mode accessoires gehouden is één of meer diensten te leveren;
6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige door Some'things VOF mode accessoires gehanteerde algemene voorwaarden voor de webshop op internet;
7. Inlogcode: een combinatie van mailadres en wachtwoord of andere code die door een klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Some'things VOF mode accessoires en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Some'things VOF mode accessoires en de klant zijn overeengekomen.
2.3 Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1Alle door Some'things VOF mode accessoires gedane aanbiedingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.3 Door Some'things VOF mode accessoires verstrekte prijslijsten etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
3.4 In enkele gevallen staat het artikel type beschreven maar is de verkrijgbare kleur afwijkend t.o.v. de afgebeelde kleur.

Artikel 4 - Opdracht

4.1 De klant is ten opzichte van Some'things VOF mode accessoires volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.
4.2 Bij het plaatsen van een opdracht bij Some'things VOF mode accessoires dient de klant zichzelf te identificeren en wordt de klant door Some'things VOF mode accessoires geïdentificeerd door het gebruik van een inlogcode. Some'things VOF mode accessoires kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste inlogcode echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Some'things VOF mode accessoires is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.
4.3 Some'things VOF mode accessoires is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de inlogcode van een klant. Some'things VOF mode accessoires is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens inlogcode werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn inlogcode. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Some'things VOF mode accessoires toegekende inlogcode.
4.4 In geval van verlies of misbruik van de inlogcode ten gevolge waarvan Some'things VOF mode accessoires schade lijdt, dient de klant Some'things VOF mode accessoires hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de inlogcode, Van Some'things VOF mode accessoires onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen teneinde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 5 - Totstandkoming van overeenkomsten

5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Some'things VOF mode accessoires een opdracht per e-mail heeft bevestigd of nadat Some'things VOF mode accessoires met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 24 uur schriftelijk bezwaar maakt.
5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Some'things VOF mode accessoires slechts voor zover zij door Some'things VOF mode accessoires schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook inclusief kosten van verzending.
6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Some'things VOF mode accessoires gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Some'things VOF mode accessoires al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door Some'things VOF mode accessoires aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Some'things VOF mode accessoires totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 9 - Termijn en levering

9.1 Alle door Some;things VOF mode accessoires genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Some'things VOF mode accessoires bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
9.2 Overschrijding van de door Some'things VOF mode accessoires opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 10 - Transport

10.1 Some'things VOF mode accessoires bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant. Some'things VOF mode accessoires is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Some'things VOF mode accessoires zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 11 - Reclame

11.1 De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Some'things VOF mode accessoires slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Some'things VOF mode accessoires kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het bestelnummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

12.1 Het gekochte artikel mag binnen zeven (7) dagen ruilen. Wij geven geen geld terug, wij geven een tegoedbon.
12.2 De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 7e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Some'things VOF mode accessoires te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.

Artikel 13 - Garantie

13.1 De garantie met betrekking tot de door Some'things VOF mode accessoires geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie, en zolang onderdelen beschikbaar zijn.
13.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 Some'things VOF mode accessoires is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Some'things VOF mode accessoires. Iedere aansprakelijkheid voor gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Some'things VOF mode accessoires geleverde goederen, is Some'things VOF mode accessoires niet aansprakelijk.
14.3 De klant vrijwaart Some'things VOF mode accessoires en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Some'things VOF mode accessoires geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Some'things VOF mode accessoires en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 15 - Ontbinding/ opschorting

15.1 Niet betaalde artikelen blijven eigendom van Some'things VOF mode accessoires

Veilig Winkelen

Veilig betalen via PayPal, iDeal en overmaken met de bank
Boven € 40,- geen verzendkosten (NL)
Bij besteding van € 40,- of lager zijn de verzendkosten € 6,50

Bestellen

Bestellen gaat heel makkelijk, door een artikel in je shopping bag te plaatsen en vervolgens op de knop "Afrekenen" te klikken. Vervolgens is het niet nodig om een account aan te maken door te kiezen voor de optie "Eenmalige aankoop. Geen account aanmaken". Door wel een account aan te maken kan je bij een volgende aankoop sneller bestellen. Vul de verzend en betaal gegevens in en kies een betaalwijze. Na controle van bde bestelling en het lezen van de algemene voorwaarden kan de bestelling geplaatst worden. Je ontvangt dan via e-mail een order bevestiging. Zodra de bestelling verzonden wordt krijg je ook bericht.

Betaling, Prijzen & Aanbiedingen

Betalen gaat heel gemakkelijk en veilig via direct overmaken op ABNAMRO NL56ABNA0420544313 t.n.v. Somethings VOF, I-Deal of Pay-Pal, ook is het mogelijk om voor vooruitbetaling te kiezen, de bestelling wordt dan verzonden na ontvangst van je betaling. De vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten (bij bestellingen van € 40,00 of lager) . Voor aanbiedingen geldt op = op. Indien producten op de website besteld is en niet meer verkrijgbaar is, wordt de bestelling ongedaan gemaakt.

Bezorging

Indien het artikel op voorraad is en er via vooruit betaling is betaald, wordt de order die op werkdagen voor 20:00 uur besteld is binnen 4 werkdagen afgeleverd. I.v.m. strengere eisen van PayPal kan het zijn dat een zending die betaald is via PayPal, pas 1 of 2 dagen later verstuurd mag worden. Bij vooruitbetaling wordt de order verzonden zodra wij de betaling hebben ontvangen. Indien een van de artikelen van een order niet op voorraad is wordt de order pas verzonden als de gehele order compleet is. Voor de bezorging maken wij gebruik van TNT post pakket service. De zending is te volgen via track & trace en wordt twee keer aangeboden als er niemand thuis is, daarna is de zending drie weken af te halen op een dicht bijzijnde postvestiging. Voor meer informatie zie: Bezorgen

Account Informatie

Onder "Mijn account" kunnen de account gegevens aangepast worden, adressen worden aangemaakt en een is er overzicht van alle orders op te vragen.

Orders bekijken

Een overzicht van alle (lopende) orders is te vinden in "Mijn account", hier is de status van de order op te vragen en kan er eventueel een factuur geprint worden. Ook is het mogelijk om de order nog een keer te bestellen voor herhalings aankopen. Lederen artikelen zijn altijd +- maten i.v.m. rek.

Ruilen & Retourneren

De artikelen worden met de beste zorg gemaakt en verzonden, mocht er toch iets kapot gaan binnen de garantie periode dan kan je het artikel terug sturen en zorgen wij voor vervanging/reparatie. Stuur niet zo maar een artikel terug, maar neem eerst contact met ons op via het contact formulier. Je krijgt dan informatie over de retour procedure. Mocht je niet tevreden zijn met het artikel neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op via het contact formulier, je krijgt dan informatie over de retour procedure. U kunt een artikelen ruilen wanneer ze niet gedragen en/of beschadigd zijn en in originele verpakking zitten. De kosten van het retourneren zijn voor uw eigen rekening.

Privacy

Some'things mode accessoires respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Some'things mode accessoires zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden lees je alles over de voorwaarden verbonden aan de levering, betaling en garantie bij Some'things mode accessoires.

Disclaimer

Voor de inhoud van deze site alsmede de inhoud van andere uitingen van Some'things mode accessoires heeft Some'things mode accessoires een disclaimer opgesteld.

Contactgegevens

Some'things mode accessoires
Grote Poot 16
7411KE Deventer
BTW: NL815997474B01

Over ons

Openingstijden

Maandag          Gesloten
Dinsdag            10.00 - 17.30
Woensdag        Gesloten
Donderdag        10.00 - 17.30
Vrijdag               10.00 - 17.30
Zaterdag            10.00 - 17.00
Zondag*             13.30 - 16.30
*Alleen bij evenementen

Beoordeling

Bestellen

Als u iets moois vindt wat u wenst, dan kunt u dit direct online bestellen. Mocht u een sieraad horloge of tas willen wat niet op de website staat, mail ons, en wij kijken of we desbetreffend sieraad of tas in de winkel hebben. Na betaling wordt het gewenste naar u toegestuurd. *mits in voorraad.

Betalen

U kunt betalen door het bedrag zelf over te maken op banknr. NL56ABNA0420544313  t.n.v. Somethings o.v.v. artikel, nummer en adres of online via I-Deal of PayPal. Zodra de betaling binnen is, sturen wij het product* op.

* mits het product op voorraad is.

.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop